U bent werknemer en u wilt meer info over het ouderdomspensioen

FAQ - Ouderdomspensioen


Bestaande pensioenregelingen moeten in de nieuwe pensioenregeling worden ingebracht. Het is dan ook echt belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact met ons kantoor op!

Wat is voor u als werknemer belangrijk om te weten?

Wanneer u werkt, bouwt u niet altijd automatisch ouderdomspensioen op. Nederland kent namelijk geen wettelijke pensioenplicht. Dit betekent dat een werkgever geen pensioenregeling hoeft aan te bieden, als dat niet is afgesproken in de cao.

Doet u niet mee aan een pensioenregeling via uw werkgever? Dan heeft u nog talloze andere mogelijkheden om te zorgen voor een goede ouderdomspensioenvoorziening. Ons kantoor informeert u graag verder.

Hoeveel ouderdomspensioen u via uw werkgever al heeft opgebouwd kunt u heel makkelijk terugvinden op de site van Mijnpensioenoverzicht.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht

Onderstaand een handige uitleganimatie van de website MijnPensioenOverzicht.

De pensioengrondslag is dat deel van het loon waarover het pensioen wordt opgebouwd (pensioengevend loon -/- franchise = pensioengrondslag). Hoe dat precies zit wordt hierna uitgelegd.

Pensioengevend loon

Om het begrip pensioengrondslag beter te begrijpen, moeten we eerst kijken naar het pensioengevend loon. Hoe dit wordt berekend hangt af van uw pensioenregeling. Een berekening die vaak wordt toegepast, gaat als volgt: als uitgangspunt voor de berekening van het pensioen wordt 12 keer het bruto salaris genomen + 8% vakantiegeld.

Het brutosalaris vermenigvuldig je dan met 12,96 en je hebt het pensioengevend salaris. Is er sprake van een dertiende maand dan kán die ook meetellen als pensioengevend loon. Dan is de factor waarmee wordt vermenigvuldigd 13,96.

Meestal wordt het bruto loon dat verdiend wordt op 1 januari van een bepaald jaar als uitgangspunt genomen. Hoe meer onderdelen meetellen als pensioengevend loon, hoe hoger de pensioenopbouw. Maar ook, hoe hoger de pensioenpremie.

AOW franchise

Over de AOW franchise bestaat nogal eens onduidelijkheid. Toch is het een belangrijk element in het bepalen van de pensioengrondslag. AOW is een staatspensioen waarop iedere Nederlander recht heeft. Daar bovenop kan een werknemer eventueel extra ouderdomspensioen opbouwen. Dit pensioen is met andere woorden een aanvulling op de AOW.

De overheid heeft nu bepaald dat het AOW deel niet mee mag worden geteld. De AOW franchise is dus een drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dit bedrag wordt vastgesteld in overleg met werkgevers en werknemers en ligt momenteel gemiddeld zo rond de € 13.500,00. Let op: de voorgeschreven AOW franchise verschilt per pensioensysteem.

Pensioengrondslag

Wanneer we nu het pensioengevend loon nemen en daar de AOW franchise vanaf trekken komen we uit op de pensioengrondslag. Dit is uiteindelijk het deel van uw salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Stel dat iemand een pensioengevend loon heeft van € 53.500,00 en de AOW franchise € 13.500,00 is, dan is de pensioengrondslag € 40.000,00.

Let op: per 1 juli 2023 gaat het hele pensioenstelsel op de schop! Iedereen in Nederland stapt over op een beschikbare premie. Niet de uitkering, maar de premie vormt het uitgangspunt van de pensioenregeling. Dat betekent dat alleen een premieovereenkomst nog mogelijk is. Eind- en middelloonregelingen behoren definitief tot het verleden (behoudens een overgangstermijn).

In het oude pensioenstelsel zijn 3 soorten pensioenregelingen. 

1. Uitkeringsovereenkomst

Bij een uitkeringsovereenkomst weet u hoeveel pensioenuitkering u krijgt.

Bouwt u pensioen op op basis van een uitkeringsovereenkomst? Dan zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van uw pensioenuitkering. Deze staat daarom van tevoren vast. Het pensioen dat u opbouwt is dus in principe gegarandeerd.

Middelloonregeling of eindloonregeling

Bij een uitkeringsovereenkomst is er sprake van een middelloonregeling of van een eindloonregeling. De eindloonregeling komt inmiddels bijna niet meer voor.

2. Premieovereenkomst

De premieovereenkomst (ook wel beschikbare premieregeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over welke premie er betaald wordt.

U maakt met uw werkgever alleen afspraken over de premie die wordt betaald. Deze premie wordt belegd. Daardoor heeft u geen zekerheid over de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum. De hoogte van uw pensioenkapitaal is dus afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

Op uw pensioendatum gebruikt u het opgebouwde kapitaal om een maandelijkse, vaste pensioenuitkering aan te kopen. De uitkering wordt berekend op basis van de marktrente die op dat moment geldt. U weet dus pas op uw pensioendatum wat de hoogte van uw pensioenuitkering wordt.

3. Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het kapitaal waarmee u een pensioenuitkering aankoopt als u met pensioen gaat.

Als u met pensioen gaat, wordt het kapitaal omgezet in een uitkering. Die uitkering wordt gebaseerd op de marktrente die dan geldt. Dat kan dus meevallen of tegenvallen. U weet daardoor ook bij deze regeling pas op uw pensioenleeftijd hoe hoog uw pensioenuitkering zal zijn.

Wilt u weten wat uw pensioenregeling kost en wie wat betaalt? Kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Van de pensioenregeling waarin u nu pensioen opbouwt, ontvangt u jaarlijks het UPO. Heeft u een oude pensioenregeling waarin u niet meer opbouwt? Dan ontvangt u ook jaarlijks het UPO. Aangezien er in de oude pensioenregeling geen actieve opbouw meer plaatsvindt, ziet u er ook geen bijdrage van de werkgever meer in staan.

Pensioenpremie en kosten

Op het UPO staat de beschikbare pensioenpremie. Betaalt u zelf een deel van de premie? Dan vindt u dat deel terug op uw loonstrook. Naast de premiegegevens ziet u op het UPO ook welk pensioen u kunt verwachten, en wat u eventuele partner en kinderen kunnen verwachten als u vóór uw pensioendatum komt te overlijden.

Eenvoudig vergelijken en optellen

UPO’s zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Daardoor zijn ze vergelijkbaar. U kunt de pensioenen die u (of uw partner) bij andere werkgevers heeft opgebouwd, dan ook eenvoudig bij elkaar optellen. Zo krijgt u een beter beeld van het totale inkomen als u (beiden) met pensioen bent. Let wel op dat de ingangsdatum en de uitkeringsduur per pensioen kunnen verschillen. Bovendien hebben niet alle regelingen dezelfde keuzemogelijkheden. Raadpleeg hiervoor de informatie van uw pensioenuitvoerder.

Ga hier naar MijnPensioenOverzicht
 • Omdat de pensioeninleg voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge deelnemers meer pensioen opbouwen dan nu het geval is; naarmate zij ouder worden bouwen zij minder pensioen op. Immers hoe jonger u bent, hoe langer de inleg kan renderen.

 • De introductie van gunstige fiscale regelgeving zorgt ervoor dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen bereiken. Werknemers kunnen daardoor eerder en al dan niet gedeeltelijk met pensioen door inzet van:

  • Mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming (reis, hypotheek etc).
  • Geen fiscale boete voor werkgever bij eerder stoppen met werken (tijdelijke regeling).
  • Uitbreiding van 100 weken verlofsparen
 • De mogelijkheden om pensioenopbouw in privé (banksparen) op te bouwen worden gelijk gesteld aan de opbouw via een werkgever.

Wat genoeg ouderdomspensioen is, verschilt per persoon. U kunt alvast bekijken hoeveel ouderdomspensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw werkgever. En hoeveel AOW u straks krijgt. Zo weet u wat u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat.

Het Nibud heeft een handige tool ontwikkeld: De rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Deze geeft u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen.

Hoeveel ouderdomspensioen u in totaal krijgt, dat verschilt per persoon. De hoogte van de AOW, hangt onder andere af van of u alleen woont of dat u getrouwd bent of samenwoont. Hoeveel de AOW is, ziet u op de website van de SVB.

Hoeveel ouderdomspensioen u via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft onder andere te maken met hoeveel uur u werkte, hoe hoog uw salaris was en wanneer u stopt met werken. Ook hangt het af van het resultaat van de beleggingen.

En de hoogte van het extra ouderdomspensioen waar u zelf voor zorgt, is onder andere afhankelijk van het bedrag dat u zelf inlegt om te sparen of het resultaat van beleggingen.

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u iedere maand een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 67 jaar. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op AOW. Het kan zijn dat de leeftijd waarop u stopt met werken en de AOW-leeftijd niet hetzelfde zijn. Werkt u door na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan krijgt u AOW, maar nog geen pensioen via uw werkgever.

Als u met pensioen gaat, dan krijgt u maandelijks ouderdomspensioen dat is opgebouwd via uw werkgever(s). Uw werkgever en de organisatie die uw pensioen betaalt, bepalen samen de leeftijd dat u met pensioen kunt.

Heeft u zelf geld gespaard? Dan bepaalt u vaak zelf wanneer en hoe u het bedrag krijgt. Of het is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Als we ‘ouderdomspensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over drie pijlers: AOW, pensioen via uw werkgever en geld dat u zelf opzijzet. Een kort overzicht:

1. AOW: basispensioen

 • wordt geregeld via de Sociale Verzekeringsbank
 • ontvangt u als u de AOW-leeftijd bereikt
 • kijk op www.svb.nl om te kijken hoe hoog de AOW is

2. Ouderdomspensioen via de werkgever

 • wordt geregeld door het pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling
 • ontvangt u als u stopt op uw pensioenleeftijd met werken
 • hoeveel u krijgt hangt af van een aantal factoren zoals de hoogte van uw salaris, hoelang u heeft gewerkt etc.

3. Geld dat u zelf opzijzet

 • wordt geregeld via de bank of verzekeraar. Of u regelt het zelf via bijvoorbeeld een eigen huis, spaargeld of aandelen
 • ontvangt u wanneer u dat zelf wilt, of afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering
 • hoeveel u krijgt is afhankelijk van wat u zelf heeft geregeld