DGA Roadshow voorjaar 2017

Graag nodigen wij u uit voor de DGA Pensioen Roadshow !

 

 

 • DGA Roadshow Voorjaar 2017

  Een pensioen kennissessie, waarbij de   laatste pensioenactualiteiten  en actuele fiscaliteiten  aan de orde komen, specifiek gericht op Directeuren Groot Aandeelhouders, georganiseerd voor accountantsrelaties van Finact Software, DGA Software (www.dgasoftware.nl) en Penisoendesk Nederland.

  Wederom uiterst actueel en helemaal toegespitst op uw adviespraktijk!

  Op 23 januari 2017 informeerde Staatssecretaris Wiebes de Kamer over de (definitieve) oplossing van de knelpunten bij het pensioen in eigen beheer.

  Is de pensioenklem werkelijk een probleem voor de DGA? Hoe gaat een mogelijke overgang van eigen beheer en wordt de DGA persoonlijk aansprakelijk voor de (toekomstige) verplichtingen? Afkoop tegen een aantrekkelijk tarief of toch belastingheffing uitstellen? En hoe zit het met bestaande (ingebouwde) verzekerde regelingen?

  De keuzes voor de zowel de DGA als zijn of haar (ex)partner met impactanalyses komen uitgebreid aan bod!

  Over deze vraagstukken en andere ontwikkelingen wordt u volledig bijgepraat en krijgt u van ons praktische handvatten aangereikt waarmee u in staat wordt gesteld uw relaties perfect te informeren en te adviseren.

  Uw inleider(s)

  De cursus wordt op 6 locaties verzorgd door o.a.  Drs. Aloys Harmsen (DGA specialist en associate partner Finact Software), Mevr. Drs. Rosemarie van der Velden MPLA (DGA specialist Jansen en Partners) en Dhr. Noach A.G. van Beusekom MPLA/©CFP (Directeur Pensioendesk Nederland).

  Programma

  • Knelpunten pensioen eigen beheer
  • Oplossingrichting afkoop pensioen in eigen beheer
  • Afschaffen eigen beheer en fiscaal/juridische gevolgen
  • Inbouw bestaande verzekerde regelingen in eigen beheer
  • Toekomst pensioen eigen beheer
  • Pensioenadvisering en jurisprudentie

  Locaties en data

  Dag             Datum                      Plaats           T ijdstip

  Dinsdag        14 maart 2017     Eindhoven     13.00- 16.00 uur

  Donderdag   16 maart 2017     Purmerend    13.00- 16.00 uur 

  Dinsdag        21 maart 2017     Breda            13.00- 16.00 uur 

  Donderdag    23 maart 2017    Amersfoort     13.00- 16.00 uur 

  Dinsdag        28 maart 2017     Arnhem         13.00- 16.00 uur 

  PE-punten

  Voor uw deelname aan de DGA Pensioen Roadshow ontvangt u als lid van:

  RB                3 PE punten

  NBA             eigen accreditatie o.b.v. bewijs van deelname

  NOB             eigen accreditatie o.b.v. bewijs van deelname

  De prijs per deelnemer bedraagt € 129,- (exclusief btw). 

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden via ons contactformulier. U ontvangt dan snel een deelnamebevestiging.

 • Vaknieuws Januari 2017

  Novelle Pensioen in eigen beheer

  Op maandag 23 januari is de novelle op de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gepubliceerd. De novelle bevat een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen, afhankelijk van de keuze afkoop op omzetting.

  Deze aanvulling is met name bedoeld voor pensioentoezeggingen op basis van ‘extern eigen beheer’.

    Lees meer………… 

   

  Uniform pensioenoverzicht 2017

  Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de UPO 2017 modellen officieel goedgekeurd en vastgelegd. Al veel eerder, op 1 juli 2015, is de Wet pensioencommunicatie geïntroduceerd maar wel met een gefaseerde invoer tot in 2017.

    Lees meer………… 

   

  Ongelijke strijd pensioenfondsen

  Steeds meer pensioenfondsen bevinden zich in zwaar weer. Media berichten regelmatig dat kortingen in 2017 niet uit te sluiten zijn. Daarnaast worstelen vooral de kleinere pensioenfondsen met hun voortbestaan. Het blijkt moeilijk om goede, deskundige bestuursleden te vinden die ook de tijd hebben om een pensioenfonds te besturen.

   

   

    Lees meer………… 

   

   

   

 • Vaknieuws November 2016

  Zorgen partnerpensioen in eigen beheer

  Bij SRA, RB en NOAB bestaan grote zorgen over de uitfasering van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Volgens de organisaties staat de partnerproblematiek in de weg aan de beoogde uitfasering van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB), schrijven zij in een brandbrief aan de Eerste Kamer.

    Lees meer………… 

   

  Aanpassingsdatum pensioen eigen beheer

  Kamerlid De Vries heeft tijdens het schriftelijk overleg van 10 november jl., gevraagd of de tijd tot 1 januari 2017 voldoende is om fatsoenlijk advies in winnen en de benodigde stappen te kunnen zetten.

  Naar aanleiding van de signalen uit het veld en uit de Tweede Kamer is staatssecretaris Wiebes  voornemens de directeur-grootaandeelhouder (DGA) op dit punt tegemoet te komen.

    Lees meer………… 

   

  Wijziging regels indexatiedepots

  Er komen nieuwe regels voor aparte indexatiedepots van pensioenfondsen

  Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

   

   

    Lees meer………… 

   

   

   

 • Vaknieuws Oktober 2016

  Pensioenaftopping deeltijdarbeiders

  De staatssecretaris ziet geen reële mogelijkheden om op een andere wijze dan het hanteren van een deeltijdfactor te voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen in totaal over een hoger pensioengevend loon dan het maximum van € 101.519 pensioen kan opbouwen. Dat laat hij weten in een brief aan de Eerste Kamer.

    Lees meer………… 

   

  Controle handtekening partner

  Het gerechtshof Den Haag heeft op 26 juli 2016 een uitspraak gedaan in een door de pensioenpraktijk met belangstelling gevolgde zaak. De pensioenuitvoerder moet de echtheid van een handtekening van de partner controleren.

    Lees meer………… 

   

  Communicatie vrijwillige pensioenregeling

  Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben naar aanleiding van vragen van hun leden over Pensioen 1-2-3 overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De volgende onderwerpen zijn, in relatie tot artikel 45 en 46a van de Pensioenwet en Pensioen 1-2-3 besproken:


  Hoe artikel 45 van de Pensioenwet te interpreteren?

  Wanneer geldt artikel 46a?

    Lees meer………… 

   

   

   

 • Vaknieuws September 2016

  Aandachtspunten Pensioen 1-2-3

  De nieuwe wet Pensioencommunicatie trad per 1 juli 2016 in werking. Een belangrijke gedachte in die wet is dat pensioeninformatie gelaagd moet worden aangeboden. Daartoe is het idee ontwikkeld van het Pensioen 1-2-3. Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioen regeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Hij kan voor meer details doorklikken naar laag 2 (pensioen in 30  minuten) of laag 3 met specifieke documenten over het pensioen. Per 1 juli 2016 moest elke pensioenorganisatie zijn eigen Pensioen 1-2-3 aanbieden. Wat is er in de praktijk tot nu toe gerealiseerd van dit concept van pensioeninformatie?

    Lees meer…………

   

   

  Zorgplicht blijft, ook na opzegging abonnement

  Op 18 augustus 2016 heeft het Kifid een uitspraak gedaan omtrent de opzegging door een klant van een abonnement dat gericht was op beheer. Naar aanleiding van deze uitspraak door het Kifid zijn veel vragen gerezen bij financieel dienstverleners. Onderstaand proberen wij u inzicht te geven in de richtlijnen met betrekking tot nazorg.

    Lees meer…………

   

   

  Afschaffen pensioen in eigen beheer

  Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag pensioen opbouwen in zijn eigen BV ('eigen beheer'). Het kabinet wil de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer vanaf 2017 niet langer toestaan. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven in stand maar er kan gekozen worden voor afstempeling, afkoop of voor omvorming naar een spaarvoorziening in de eigen BV.  

    Lees meer…………

   

  Nieuw pensioenstelsel, nieuw fiscaal kader

  Het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen en het fiscale kader botsen met elkaar. En het fiscaal kader werkt ook de vernieuwing van het pensioenstelsel tegen. Dat constateerden wij al in een eerdere Pensioennieuws & Opinie. Onlangs stelden de auteurs van het Netsparpaper “De Fiscaliteit en Pensioen – Naar een Nieuw Fiscaal Pensioenkader?” een radicale ommezwaai in het fiscale kader voor. Ze stellen voor de fiscale norm te verleggen van uitkering naar premie. Dat sluit aan bij ons idee voor fiscale vereenvoudiging. Wij vinden dan ook dit voorstel serieuze overweging verdient. Het zou goed zijn als een nieuw kabinet het fiscale kader op de agenda zet van de voorbereidingen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

    Lees meer…………

   

  Vaste daling variabele pensioenuitkering

  De Wet verbeterde premieregeling staat toe dat pensioenkapitaal wordt gebruikt voor de aankoop van een variabele pensioenuitkering. Daarbij biedt artikel 63a, derde lid van de Pensioenwet c.q. artikel 75a, derde lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de optie om de hoogte van de variabele pensioenuitkering te variëren door een uiterlijk op de ingangsdatum vastgestelde periodieke vaste daling.

    Lees meer…………

   

  Toelichting Wet Variabele pensioenuitkering

  De ‘Wet verbeterde premieregeling’ is net voor de zomervakantie aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een pensioenkapitaal na pensioeningang voor risico van de pensioengerechtigde te blijven beleggen: de zogenaamde ‘variabele pensioenuitkering’.

    Lees meer…………

 • Vaknieuws Juli 2016

   Pensioen in eigen beheer op de schop

  De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen. DGA’s kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een spaarvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving.

    Lees meer…………

   

   

   

   

 • Vaknieuws Juni 2016

   Kamerbrief Pensioen in eigen beheer uitgesteld

  Het lukt staatssecretaris Wiebes niet om binnen de gevraagde termijn zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer bekend te maken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

   Lees meer…………

   

   

   

   

 • Vaknieuws Mei 2016

  Kwaliteit cliëntinventarisatie volgens AFM nog onvoldoende

  In 2015 heeft de AFM een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de cliëntinventarisatie. De conclusie is dat deze nog niet op het door de AFM beoogde niveau (een score 4,0 of hoger) is.

    Lees meer…………

   

  Verkenning SER Persoonlijk Pensioenvermogen

  De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving.

    Lees meer…………

   

  Afkoop kleine pensioenen op de shop

  Op 14 april jl. heeft Staatssecretaris Klijnsma een beleidsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over waardeoverdracht. Het belangrijkste item in deze brief is dat het afkooprecht van kleine pensioenen gaat verdwijnen en wordt omgezet in een verplichte waardeoverdracht.

    Lees meer…………

   

 • Vaknieuws April 2016

  Wetsvoorstel Verbeterde Premieregeling

  Op 10 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “verbeterde premieregeling” aangenomen. Dit is een samenvoeging van het initiatief wetsvoorstel van Herma Lodders “uitbetaling pensioen in eenheden” en het regeringswetsvoorstel “variabele pensioenuitkering”. De beoogde ingangsdatum van deze wet is 1 juli 2016 en moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

    Lees meer…………

   

  Verplichtstelling StiPP

  In de diverse rechtszaken inzake de uitleg van de verplichtstellingsbeschikking van het Pensioenfonds voor Personeelsdiensten  (StiPP) is tot op heden door rechters verschillend geoordeeld over het al dan niet vereist zijn van een zogenaamde allocatiefunctie.

  Met dit laatste wordt dan bedoeld of de betreffende onderneming vraag en aanbod van tijdelijke aard bij elkaar brengt.

    Lees meer…………

   

   

 • Vaknieuws Maart 2016

  Voortgang Algemeen Pensioenfonds

  Vanaf 1 januari 2016 is het mogelijk een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Per collectiviteitskring houdt het APF een afgescheiden vermogen aan. Een APF kent de stichtingsvorm. Niet alleen bestaande pensioenfondsen kunnen een APF oprichten, maar ook derden zoals verzekeraars of pensioenuitvoeringsorganisaties.

    Lees meer…………

   

   

   

 • Vaknieuws Januari 2016

  Het adviseren van uw DGA kan beginnen!

  De adviesmarkt wacht al geruime tijd op concrete ontwikkelingen in het kader van pensioen in eigen beheer voor de DGA. Gelukkig is er nu eindelijk een goed beeld van de oplossingsrichtingen.

    Lees meer…………

   

  Meer invloed werknemers op pensioenregeling

  Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) méér invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling.

  deelnemers de keuzemogelijkheden op het gebied van waardeoverdracht.

    Lees meer…………

  Algemeen Pensioenfonds nieuwe wettelijke uitvoerder

  Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten.

    Lees meer…………

   

 • Vaknieuws december 2015

   

  Pensioendesk interne nieuwsbrief December 2015

  In deze nieuwsbrief geven wij u een 'kijkje in de keuken' met betrekking tot onze interne communicatie. Een aardige bijkomstigheid is dat wij een aantal vragen hebben voorgelegd aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen inzake DGA pensioen, eigen beheer en verzekerde regelingen.

   

  De volgende vragen hebben wij voorgelegd.

   

  • Het komt veel voor dat in geval van eigen beheer de 'pensioenen' premievrij zijn gemaakt per 1-1-2014. In hoeverre is het mogelijk om pensioenpolis ad. 1 door te laten lopen, ondanks het feit dat de pensioenen premievrij zijn gemaakt?

   

  • Is bij het premievrij maken van pensioen in eigen beheer, in combinatie met doorbetaling aan de pensioenpolis ad. 1, feitelijk sprake van een dekkingspolis ad. 2. Immers, de pensioentoezegging is premievrij gemaakt. Dient hiervoor een splitsing gemaakt te worden binnen de polis?

   

  • In het verleden maakten de pensioenverzekeringen ad. 1 onderdeel uit van een 'onbepaald deel'. Een aantal verzekeraars hebben deze pensioenverzekering omgezet naar een bepaald deel, andere verzekeraars zetten juist een bepaalde toezegging juist om in een onbepaalde verzekerd deel. Welke gevolgen heeft dit voor de inbouw van de pensioenverzekering? Heeft een onbepaalde toezegging nog consequenties voor premievrij gemaakte pensioentoezeggingen in eigen beheer?

   

  • De DGA heeft de mogelijkheid om het pensioengeld, opgebouwd bij een verzekeraar, terug te halen naar de vennootschap. Is het hiervoor noodzakelijk dat een (actieve) pensioentoezegging aanwezig is?

   

  • Is het verschil tussen commerciële overdrachtswaarde en de fiscale voorziening belast voor de Vpb of kan de DGA hiervoor een extra voorziening treffen onder de noemer 'toekomstige kosten en lasten actiefpost' (TOEKLAP).

   

     Lees meer…………

   

 • Vaknieuws November 2015

  In deze nieuwsbrief:    

  • Aanvullende novelle Algemeen Pensioenfonds
  • Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
  • Pensioenknip weer mogelijk
  • Uniform Pensioenoverzicht 2016
  • DGA en werknemersverzekeringen
  • Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

    Lees meer…………

   

   

   

 • Vaknieuws September 2015

  In deze nieuwsbrief:    

  • Onderzoek draakvlak keuzevrijheid en solidariteit
  • Wet Variabele pensioenuitkering
  • AFM doet aanbevelingen aan pensioenverzekeraars
  • Einde doorsneepremie pensioen in zicht
  • Algemeen Pensioenfonds (APF)
  • Pensioenoplossingsrichtingen DGA en eigen beheer
  • Terugstorten lijfrentepremies
  • Ontwerpbesluit waardeoverdracht

    Lees meer…………

   

   

 • Vaknieuws Juli 2015 - Pensioendesk Vakspecial DGA

  In deze nieuwsbrief:    

  • Oplossingsrichtngen Pensioen in Eigen Beheer

   Lees meer…………

   

   

   

Pensioennieuws

 • 30-08-2017Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen
  Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

  Lees verder

 • 04-08-2017Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen
  Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

  Lees verder

 • 07-07-2017Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen
  Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Lees verder

 • 12-05-2017Oplossing voor mensen met klein pensioen
  In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Lees verder

 • 30-01-2017Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten
  Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiële positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt. Het kabinet vindt dat jong én oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen en vindt het verhogen van de rekenrente dan ook niet wenselijk.

  Lees verder

 • 27-01-2017Nauwelijks pensioenkortingen in 2017 dus geen wijziging hersteltermijn
  Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.

  Lees verder

 • 02-12-2016Pensioenknip half jaar langer mogelijk
  Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling  kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

  Lees verder

 • 25-11-2016Kabinet neemt compenserende maatregelen vanwege verhoging pensioenpremie
  De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar.

  Lees verder

 • 14-10-2016Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen
  Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

  Lees verder

 • 11-10-2016Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018
  Vandaag presenteert het ministerie SZW zijn nieuwe onderzoeksagenda: de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018. De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

  Lees verder