Pensioen. De meest gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde!

Als werkgever regel ik het pensioen voor mijn werknemers!

Elke ondernemer met mensen in dienst, krijgt ermee te maken. Pensioen is dan ook de meest belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar ook gelijk de meest complexe. Een goede pensioenregeling kan dus aantrekkelijk zijn. Voor het behouden en motiveren van werknemers. Of bij het aantrekken van nieuw personeel.

Maar hoe weet u wat voor soort pensioen het beste bij uw organisatie past? Om een bewuste keuze te kunnen maken informeren wij u graag over hoe het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar steekt.

 • De drie pijlers van het pensioengebouw

  De manier waarop wij in Nederland het pensioen regelen, noemen wij het pensioengebouw. Dit pensioengebouw bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, pensioen van de werkgever en aanvullingen die men privé doet.

  Pensioen eerste pijler: de overheid (AOW)

  De eerste pijler bestaat uit door de overheid verplichtgestelde basisregelingen die voorzien in een vervangend inkomen voor Nederlands ingezetenen of werknemers bij gebeurtenissen zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), ouderdom (AOW, Algemene ouderdomswet) en overlijden (ANW, Algemene nabestaandenwet).

  Pensioen tweede pijler: de werkgever

  De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. Het kan zijn dat de werkgever verplicht is om deel te nemen aan een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kunt u een collectieve regeling onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een premiepensioeninstelling (alleen van toepassing voor beschikbare premieregelingen).

  Pensioen derde pijler: privé

  Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor een extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen naar verwachting niet voldoende zijn om de gewenste levensstijl voort te zetten. Individuele voorzieningen zijn bijvoorbeeld  lijfrente en spaarregelingen.

 • Pensioen van de werkgever is de voornaamste inkomstenbron!

  Pensioen van de werkgever is naast de AOW voor werknemers de voornaamste inkomstenbron na hun pensionering!

  Hoe kunt u als werkgever het pensioen voor uw werknemers organiseren? Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de kosten? We gaan hier graag nader op in!

  Is pensioen voor uw werknemers verplicht?

  Het is niet wettelijk verplicht om uw werknemers een pensioen aan te bieden, behalve als dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) is geregeld en/of verplicht is gesteld vanuit een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf).

  Wie moet de pensioenregeling uitvoeren?

  Zodra de werkgever een pensioenregeling aan de werknemers toezegt is de Pensioenwet van toepassing. In deze wet heeft de wetgever een aantal maatregelen getroffen die de pensioentoezegging voor een werknemer zoveel mogelijk moeten zekerstellen. De wet bepaalt onder andere dat de pensioenregeling buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moet worden. Een werkgever die niet verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er niet voor kiest om een eigen ondernemingspensioenfonds op te richten, is verplicht het pensioen onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij of bij een premiepensioeninstelling (alleen van toepassing voor beschikbare premieregelingen).

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

  De meest voorkomende pensioenregelingen zijn:

  • Salaris-/diensttijdregeling

  De werkgever garandeert in principe het op te bouwen pensioen tijdens de opbouw- en uitkeringsfase.

  Er kan gekozen worden uit twee systemen, namelijk een eindloon- of een middelloonregeling. In beide systemen bouwt een werknemer elk dienstjaar een stukje toekomstige  pensioenuitkering (uitkering is levenslang) op. Dit stukje pensioen is een vast percentage (bijvoorbeeld 1,75%) van de pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd). Alle jaarlijks opgebouwde stukjes vormen samen het pensioen.

  Bij een eindloonregeling hangt het uiteindelijke pensioen af van het aantal jaren dat een werknemer in loondienst is geweest bij een werkgever en het salaris dat verdiend wordt in het jaar voorafgaand aan de pensionering (of moment van uitdiensttreding). Bij  elke salarisverhoging wordt het pensioen dat op dat moment al is opgebouwd in één keer verhoogd naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag (ook wel backservice genoemd). Er wordt als het ware gedaan of het laatste salaris (of wel eindloon) al in het eerste dienstjaar en de daaropvolgende dienstjaren van toepassing was.

  Bij een middelloonregeling bouwt een werknemer ook pensioen op dat afhankelijk is van het aantal dienstjaren en het salaris dat verdiend wordt. Echter een salarisverhoging wordt voor de pensioenopbouw alleen voor het betreffende dienstjaar en de toekomstige jaren meegenomen. Een terugwerkende kracht tot het jaar van indiensttreding is nu niet van toepassing. De pensioenopbouw is meer een "gewogen gemiddelde" van het salaris. 

  • Beschikbare premieregeling

  Bij een beschikbare premieregeling is de pensioenpremie het uitgangspunt. De hoogte van de premie staat vast. De premie is onder andere afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemer. Hoeveel pensioen de werknemer op de pensioendatum krijgt staat echter niet vast. In de regel is de werknemer zelf verantwoordelijk wat er gebeurt met de ontvangen premie. Mogelijkheden zijn met name beleggen in beleggingsfondsen of het opbouwen van een gegarandeerd kapitaal bij de verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling waar het pensioencontract loopt. Als de werknemer met pensioen gaat, dient hij of zij zelf een levenslange pensioenuitkering aan te kopen bij een verzekeringsmaatschappij met de aanwezige middelen. Deze uitkering wordt dan wel weer levenslang gegarandeerd.

 • Wat is een arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de uitkering van de overheid, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, opvolger van de WAO). Het is een uitkering die ingaat na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid. De eerste 2 jaar van ziekte dient de werkgever zelf het loon door te betalen (tenminste 70%).

 • Wat kost pensioen voor de werkgever?

  Voor de werkgever zijn de kosten belangrijk. Deze zijn afhankelijk van welke pensioenregeling u aan de werknemers wilt aanbieden. De werkgever kan de kosten delen met de werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van de pensioenpremie. Het deel van de werknemer wordt ingehouden op het bruto maandsalaris.

 • Is de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar?

  De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken voor zowel de werkgever als de werknemer. Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om uw werknemers ook na hun pensionering van inkomen te voorzien.

 • Maak hier gerust een afspraak met Pensioendesk Groene Hart

Pensioenadvies werkgever

Het adviseren van een werkgever over een pensioenproduct van een verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Pensioendesk Groene Hart onderschrijft en hanteert de wettelijk voorgeschreven adviesregels in onze adviestrajecten.

 • Onze dienstverlening

  Een werkgever wil een pensioenregeling voor de medewerkers opzetten. Of u wilt de bestaande pensioenregeling aanpassen. Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, het budget, de risicobereidheid en bestaande kennis en ervaring  inzake pensioen.

  Op basis van deze informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Ons adviestraject bestaat uit vijf fasen.

 • 1 - Inventarisatie en beeldvorming

  Pensioendesk Groene Hart wint bij u als werkgever informatie in conform de wettelijke adviesregels over:

  • Kennis en ervaring op het gebied van pensioen
  • De doelstellingen van de pensioenregeling
  • De financiële positie van de onderneming
  • Het beschikbare budget
  • De risicobereidheid met betrekking tot de regeling
  • Lopende voorzieningen
  • De activiteiten en werkzaamheden die worden uitgeoefend
  • Ontwikkelingen binnen de onderneming en de markt waarin de onderneming actief is
  • Opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand

  Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies

  In deze fase kunt u erop rekenen dat Pensioendesk Groene Hart aandacht schenkt aan alle ontvangen informatie, kenmerken van de onderneming en uw wensen en doelstellingen. Tevens informeren wij u in algemene zin over alle relevante pensioenmogelijkheden. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

 • 2 - Analyse

  Een belangrijke eerste stap die in het begin van deze fase wordt uitgevoerd is een check of een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) of een verplichte deelname aan een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf-regeling) van toepassing is.

  Is een verplichte deelname aan een Bpf-regeling niet van toepassing, is er geen Cao of geeft de Cao ruimte voor een eigen invulling aan pensioen dan vertaalt Pensioendesk Groene Hart de verzamelde informatie naar diverse scenario's voor een pensioenregeling.

  De analyse wordt actuarieel onderbouwd door het doorrekenen van de diverse scenario's met betrekking tot de kostenontwikkelingen voor uw onderneming en de pensioenopbrengsten op individueel niveau van de werknemers.

 • 3 - Advies

  Pensioendesk Groene Hart brengt op basis van alle verzamelde informatie en de analyse een advies uit voor een nieuwe of aangepaste pensioenregeling die het best aansluit bij uw onderneming.

 • 4 - Implementatie

  Op basis van het uiteindelijke ontwerp van de pensioenregeling zal Pensioendesk Groene hart een marktonderzoek verrichten naar de pensioenproducten die pensioenuitvoerders (verzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen) aanbieden. Tevens zullen wij indien wij van mening zijn dat de voorstellen ruimte bieden voor verbetering in overleg treden met de aanbieders voor een beter voorstel. 

  Nadat een keuze is gemaakt voor de uitvoerder zullen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Afwikkelen van de aanvraag
  • Controle van de juridische documenten van de uitvoerder
  • Ondersteuning bij de implementatie van het pensioencontract van de uitvoerder
  • Voorlichting aan werknemers in groepspresentatie en/of individuele gesprekken
 • 5 - Nazorg

  Met de implementatie van de pensioenregeling houdt onze dienstverlening niet op! 

  We zijn uw aanspreekpunt bij vragen over pensioen in het algemeen, de pensioenregeling zelf en de pensioenadministratie van de uitvoerder. We kunnen nieuwe werknemers voorlichten over de pensioenregeling en u begeleiden bij bijvoorbeeld individuele waardeoverdrachten van nieuwe werknemers.

  Bij nieuwe wet- en regelgeving adviseren en ondersteunen wij u bij het doorvoeren van wijzigingen in de pensioenregeling en/of het pensioencontract van de uitvoerder.

  Periodiek controleren wij of de pensioenregeling nog aansluit bij de ontwikkelingen binnen de onderneming.

Pensioendesk Groene Hart heeft ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen.

 

 • QuickScan van de huidige pensioenregeling
 • Ontwerp van een nieuwe pensioenregeling
 • Harmonisatie van bestaande regelingen
 • Scan financiële positie van de onderneming
 • Check of een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is
 • Check of een verplichte deelname aan een pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf-regeling) van toepassing is
 • Maken van bezwaar of aanvragen van dispensatie indien bedrijfstakpensioenfonds stelt dat deelname aan hun regeling verplicht is
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling
 • Actuariële controle tarieven verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling
 • Prognose ontwikkeling van pensioenkosten en -aanspraken
 • Marktonderzoek bij nieuw of verlenging van het pensioencontract
 • Onderhandeling met verzekeringsmaatschappij/premiepensioeninstelling betreffende uitvoering van het contract
 • Ondersteuning bij RJ-271 en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening voor individuele deelnemer
 • Waardeoverdrachtberekening voor collectieve regeling
 • Due diligence
 • Communicatie met de werknemers
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding richting de ondernemingsraad