De zelfstandig ondernemer en pensioen

Oudedagsvoorziening voor de zelfstandig ondernemer!

Als ondernemer heeft u een bijzondere positie voor wat betreft de opbouw van een pensioen. Als zelfstandig ondernemer bent u niet in loondienst, en dus kunt u niet profiteren van de pensioenregeling van een werkgever, want daar is geen sprake van. Wel zijn er een aantal mogelijkheden om zelfstandig pensioen in de vorm van een oudedagsvoorziening op te bouwen.

 • Nederlands pensioenstelsel

  Ons pensioenstelsel bestaat uit de volgende drie pijlers:

  Pensioen eerste pijler: de overheid (AOW)

  De eerste pijler bestaat uit door de overheid verplichtgestelde basisregelingen die voorzien in een vervangend inkomen voor Nederlands ingezetenen of werknemers bij gebeurtenissen zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), ouderdom (AOW, Algemene ouderdomswet) en overlijden (ANW, Algemene nabestaandenwet).

  Pensioen tweede pijler: de werkgever

  De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. Het kan zijn dat de werkgever verplicht is om deel te nemen aan een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kan een werkgever een  collectieve regeling onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een premiepensioeninstelling (alleen van toepassing voor beschikbare premieregelingen)

  Pensioen 3e pijler: privé

  Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen naar verwachting niet voldoende zijn om de gewenste levensstijl voort te zetten. Individuele voorzieningen zijn bijvoorbeeld  lijfrente en spaarregelingen. De zelfstandig ondernemer kan ook gebruik maken van deze mogelijkheden.

 • Mogelijkheden voor een oudedagsvoorziening

  Welke mogelijkheden heeft de zelfstandig ondernemer om een oudedagsvoorziening op te bouwen? 

  Er zijn een aantal mogelijkheden om voor voldoende inkomen te zorgen vanaf uw pensionering.  Veel gebruikte mogelijkheden zijn:

  Mogelijkheid 1: Lijfrente

  U kunt kiezen voor een toekomstige periodieke uitkering (lijfrente) door te sparen of beleggen bij een bank of verzekeringsmaatschappij. De inleg (premie) is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar van het bruto jaarinkomen. Over het bedrag dat gespaard of belegd wordt voor een lijfrente hoeft geen belasting (vermogensrendementsheffing) betaald te worden. De opbrengst is daar tegenover niet vrij besteedbaar. Er dient namelijk bij pensionering een lijfrente voor aangekocht dienen te worden.

  Mogelijkheid 2: Vormen van een fiscale oudedagsreserve

  Als ondernemer kunt u als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt een deel van de ondernemingswinst gebruiken om een oudedagsreserve op de balans te vormen. Let wel er wordt slechts een fiscale reserve gevormd. Het bedrag van de oudedagsreserve mag bij pensionering gebruikt worden om een periodiek uitkering (lijfrente) aan te kopen. Er moeten dan wel voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

  Mogelijkheid 3: Sparen of beleggen

  Een mogelijkheid is ook om geld te sparen of te beleggen. Het geld wordt betaald uit het netto inkomen. U kunt op ieder moment zelf beslissen of u geld wilt opnemen en hoe u het geld wilt besteden. Er moet over het gevormde vermogen wel jaarlijks belasting (vermogensrendementsheffing) betaald worden.

  Mogelijkheid 4: Voortzetting pensioenregeling voormalige werkgever

  Als u een eigen onderneming start is het soms mogelijk om de pensioenregeling van de vorige werkgever vrijwillig voort te zetten. Een voordeel daarvan is dat als de pensioenregeling daarin voorziet de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid gedekt blijven. U moet bij voortzetting wel de gehele premie betalen. De premie is hierbij fiscaal aftrekbaar als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Pensioenadvies zelfstandig ondernemer

Gedegen advisering bij het maken van de juiste keuze is essentieel. Afhankelijk van uw wensen, doelstellingen en budget stelt Pensioendesk Groene Hart in overleg met u een financieel plan op.

Op basis van de informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Pensioendesk Groene Hart onderschrijft en hanteert de wettelijk voorgeschreven adviesregels vanuit de Wet op het financieel toezicht ('Wft') in onze adviestrajecten. Ons adviestraject bestaat uit vijf fasen.

 • 1 - Inventarisatie en beeldvorming

  Pensioendesk Groene Hart wint bij u als zelfstandig ondernemer informatie in conform de wettelijke adviesregels over:

  • Uw wensen en doelstellingen ten aanzien van uw oudedagsvoorziening
  • De risicobereidheid met betrekking tot de voorziening
  • Uw kennis en ervaring op het gebied van pensioen
  • De gewenste zekerheden
  • Risico's van arbeidsongeschiktheid, langleven en overlijden
  • De financiële positie van de onderneming en van de zelfstandig ondernemer zelf
  • Budget
  • Ontwikkelingen binnen de onderneming en de markt waarin de onderneming actief is
  • Lopende voorzieningen

  Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen van het advies.

  In deze fase kunt u erop rekenen dat Pensioendesk Groene Hart aandacht schenkt aan alle ontvangen informatie, relevante gegevens, kenmerken van de onderneming en uw privésituatie, uw wensen en doelstellingen. Tevens informeren wij u in algemene zin over alle relevante constructies. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

 • 2 - Analyse

  In de analysefase vertaalt Pensioendesk Groene Hart de kenmerken van de onderneming, de financiële positie van de zelfstandig ondernemer, wensen en doelstellingen, risicobereidheid en de aanwezige kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een financieel plan.

  De analyse wordt actuarieel onderbouwd door het doorrekenen van diverse scenario's met betrekking tot kostenontwikkelingen en de opbrengsten voor u als zelfstandig ondernemer.

 • 3 - Advies

  Pensioendesk Groene Hart brengt op basis van alle verzamelde informatie en de analyse een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen.

 • 4 - Implementatie

  Implementatie (deels) verzekerde pensioenconstructie

  In het geval u voor een (deels) verzekerde constructie of vermogensopbouw bij een financiële instelling dan zal Pensioendesk Groene Hart een marktonderzoek verrichten naar de producten die in de financiële markt worden aangeboden. Tevens zullen wij indien wij van mening zijn dat voorstellen ruimte bieden voor verbetering in overleg treden met de aanbieders voor een beter voorstel. 

  Nadat een keuze is gemaakt voor de financiële instelling zal Pensioendesk Groene Hart de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Afwikkelen van de aanvraag
  • Controle juridische documenten uitvoerder
 • 5 - Nazorg

  Met de implementatie van het financiële plan houdt onze dienstverlening niet op! 

  We zijn het aanspreekpunt bij vragen over pensioen in het algemeen, het financiële plan zelf en indien van toepassing de administratie van de verzekeringsmaatschappij of bank.

  Bij nieuwe wet- en regelgeving adviseren en ondersteunen wij u bij het realiseren van het doorvoeren van wijzigingen in het financiële plan. 

  Periodiek controleren wij of het plan nog aansluit bij de ontwikkelingen binnen de onderneming, uw privésituatie en doelstellingen.

Ruime expertise op het gebied van financiële planning

Pensioendesk Groene Hart heeft ruime expertise op het terrein van pensioen voor de zelfstandig ondernemer.

Onze dienstverlening omvat de volgende deelgebieden:

 • Vraagbaak voor (complexe) pensioenonderwerpen
 • Second opinion
 • Screenen dossier
 • Opstellen van (loon)stamrechtovereenkomsten
 • Lijfrenteberekeningen
 • Financiële planning
 • Overleg bij probleemdossiers met de Belastingdienst
 • Advies bij opzetten of aanpassen financieel plan