Pensioen en de DGA

Pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)!

De DGA van een besloten vennootschap (BV) bevindt zich in de bijzondere positie dat hij zowel bestuurder, werkgever en werknemer is. Hierdoor kan hij of zij de eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde "pensioen" wordt u, naast de optie om het pensioen bij een verzekeringsmaatschappij te regelen, de unieke mogelijkheid geboden om de pensioenregeling binnen de eigen onderneming uit te voeren. Een combinatie is ook mogelijk.

 • Nederlands pensioenstelsel

  Ons pensioenstelsel bestaat uit de volgende drie pijlers:

  Pensioen eerste pijler: de overheid (AOW)

  De eerste pijler bestaat uit door de overheid verplichtgestelde basisregelingen die voorzien in een vervangend inkomen voor Nederlands ingezetenen of werknemers bij gebeurtenissen zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), ouderdom (AOW, Algemene ouderdomswet) en overlijden (ANW, Algemene nabestaandenwet).

  Pensioen tweede pijler: de werkgever

  De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw. Het kan zijn dat de werkgever verplicht is om deel te nemen aan een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kan een werkgever een  collectieve regeling onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij of een premiepensioeninstelling (alleen van toepassing voor beschikbare premieregelingen).

  Pensioen 3e pijler: privé

  Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen naar verwachting niet voldoende zijn om de gewenste levensstijl voort te zetten. Individuele voorzieningen zijn bijvoorbeeld  lijfrente en spaarregelingen. De DGA kan ook gebruik maken van deze mogelijkheden.

 • Welke mogelijkheden heeft de DGA om pensioen op te bouwen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden om als DGA pensioen op te bouwen. Veel gebruikte mogelijkheden zijn:

  Mogelijkheid 1: Intern eigen beheer

  U heeft de mogelijkheid om het pensioen binnen de eigen onderneming (werk-BV) in eigen beheer op te bouwen. Deze constructie wordt intern eigen beheer genoemd. Een voordeel van intern eigen beheer is dat het pensioenvermogen de onderneming niet verlaat. De "pensioenpremie" voor de te creëren pensioenvoorziening kan echter wél ten laste worden gebracht van het resultaat waardoor de te betalen Vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Er wordt een fiscale reserve gecreëerd. Pensioen in eigen beheer zorgt dus voor een verruiming van de liquiditeit van de onderneming. Daar tegenover staat een belangrijk nadeel van intern eigen beheer. Het pensioen wordt niet echt veiliggesteld. Bij een faillissement is er geen pensioen meer. Op pensioendatum moeten er wel genoeg liquide middelen aanwezig zijn om het pensioen uit te keren.

  Mogelijkheid 2: Extern eigen beheer

  De DGA kan het pensioen ook onderbrengen in een aparte BV, zoals bijvoorbeeld in een holding of in een aparte pensioen-BV.  Het pensioen valt daardoor buiten de risicosfeer van de werk-BV. Dit wordt extern eigen beheer genoemd. Er dient dan daadwerkelijk vanuit de werk-BV een premie betaald te worden aan de holding of pensioen-BV. Dit gaat ten koste gaan van de liquiditeit van de werk-BV. Het voordeel is dat het pensioen buiten de risicosfeer van de werk-BV valt bij faillissement.

  Mogelijkheid 3: Verzekering

  Een keuze kan ook zijn om het pensioen te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Een belangrijk voordeel is dat het pensioen veiliggesteld wordt buiten de risicosfeer van de onderneming. De premie gaat ten koste van de liquiditeiten van de onderneming.

  Mogelijkheid 4: Combinatie verzekeren en eigen beheer

  Er kan ook een combinatie gemaakt worden van pensioen in eigen beheer en verzekeren.

  Mogelijkheid 5: Lijfrente

  U kunt ook kiezen voor een toekomstige periodieke uitkering (lijfrente) door te sparen of beleggen bij een bank of bij een verzekeringsmaatschappij. U bouwt pensioen (formeel oudedagsvoorziening) op als privépersoon buiten de BV of holding. De inleg (premie) is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het bruto jaarinkomen. Over het bedrag dat gespaard of belegd wordt voor een lijfrente hoeft geen belasting (vermogensrendementsheffing) betaald te worden. De opbrengst is daar tegenover niet vrij besteedbaar. Er dient namelijk bij pensionering een lijfrente voor aangekocht te worden.

  Mogelijkheid 6: Sparen of beleggen

  Een mogelijkheid is ook om geld te sparen of te beleggen. U bouwt vermogen op als privépersoon buiten de BV of holding. Het geld wordt betaald uit het netto inkomen.  U kunt op ieder moment zelf beslissen of u geld wilt opnemen en hoe u het geld wilt besteden. Er moet over het gevormde vermogen wel jaarlijks belasting (vermogensrendementsheffing) betaald worden.

 • Wat is een arbeidsongeschiktheidspensioen?

  In tegenstelling tot werknemers is er vanuit de overheid geen voorziening bij ziekte of arbeidsongeschiktheid voor de DGA.

  Voor de DGA zijn er een aantal mogelijkheden om voor een vervangend inkomen te zorgen. Enkele mogelijkheden zijn: 

Pensioenadvies DGA

Gedegen advisering bij het maken van de juiste keuze is essentieel. Afhankelijk van uw wensen, doelstellingen en budget bepaalt Pensioendesk Groene Hart in overleg met u de inhoud van de pensioenregeling en de wijze van uitvoering. Op basis van de informatie kunt u van ons een gedegen advies verwachten. Pensioendesk Groene Hart onderschrijft en hanteert de wettelijk voorgeschreven adviesregels vanuit de Wet op het financieel toezicht ('Wft') in onze adviestrajecten. Ons adviestraject bestaat uit vijf fasen.

 • 1 - Inventarisatie en beeldvorming

  Pensioendesk Groene Hart wint bij u als DGA informatie in conform de wettelijke adviesregels over:

  • Uw wensen en doelstellingen ten aanzien van uw pensioen
  • De risicobereidheid met betrekking tot de regeling
  • Uw kennis en ervaring op het gebied van pensioen
  • De gewenste zekerheden
  • Risico's van arbeidsongeschiktheid, langleven en overlijden
  • De financiële positie van de onderneming en van de DGA zelf
  • Budget
  • Ontwikkelingen binnen de onderneming en de markt waarin de onderneming actief is
  • Lopende voorzieningen

  Allemaal voor zover relevant voor het op te stellen pensioenadvies.

  In deze fase kunt u erop rekenen dat Pensioendesk Groene Hart aandacht schenkt aan alle ontvangen informatie, relevante gegevens, kenmerken van de onderneming en uw privésituatie, uw wensen en behoeften.

  We informeren u in algemene zin over alle relevante pensioenmogelijkheden. Dit past in het dynamische proces van inventarisatie, analyse en advies.

 • 2 - Analyse

  In de analysefase vertaalt Pensioendesk Groene Hart de kenmerken van de onderneming, de financiële positie van de DGA, wensen en doelstellingen, risicobereidheid en de aanwezige kennis en ervaring naar de mogelijkheden voor een pensioenregeling.

  De analyse wordt actuarieel onderbouwd door het doorrekenen van diverse scenario's met betrekking tot kostenontwikkelingen en de pensioenopbrengsten voor u als DGA.

   

 • 3 - Advies

  Pensioendesk Groene Hart brengt op basis van alle verzamelde informatie en de analyse een advies uit dat aansluit bij uw wensen en doelstellingen.

 • 4 - Implementatie

  Implementatie (deels) verzekerde pensioenconstructie

  In het geval u kiest voor een (deels) verzekerde pensioenconstructie dan zal Pensioendesk Groene Hart een marktonderzoek verrichten naar de pensioenproducten die verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Tevens zullen wij indien wij van mening zijn dat de voorstellen ruimte bieden voor verbetering in overleg treden met de aanbieders voor een beter voorstel. 

  Nadat een keuze is gemaakt voor de verzekeringsmaatschappij zal Pensioendesk Groene Hart de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Afwikkelen van de aanvraag
  • Controle juridische documenten uitvoerder
  • Ondersteuning bij implementatie pensioencontract van de uitvoerder

  Implementatie DGA eigen beheer pensioenconstructie

  Indien de pensioenregeling (deels) bij de eigen onderneming (intern eigen beheer) wordt ondergebracht, stelt Pensioendesk Groene Hart de juridische documenten op waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd.

  Indien wordt besloten om de pensioenregeling in een andere onderneming (extern eigen beheer) onder te brengen dan verzorgen wij de juridische documenten inclusief een financieringsovereenkomst. Hierin worden de afspraken ten aanzien van de premiebetaling vastgelegd.

  Implementatie (deels) verzekerde pensioenconstructie

  In het geval u kiest voor een (deels) verzekerde pensioenconstructie dan zal Pensioendesk Groene Hart een marktonderzoek verrichten naar de pensioenproducten die verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Tevens zullen wij indien wij van mening zijn dat de voorstellen ruimte bieden voor verbetering in overleg treden met de aanbieders voor een beter voorstel. 

  Nadat een keuze is gemaakt voor de verzekeringsmaatschappij zal Pensioendesk Groene Hart de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Afwikkelen van de aanvraag
  • Controle juridische documenten uitvoerder
  • Ondersteuning bij implementatie pensioencontract van de uitvoerder

  Implementatie DGA eigen beheer pensioenconstructie

  Indien de pensioenregeling (deels) bij de eigen onderneming (intern eigen beheer) wordt ondergebracht, stelt Pensioendesk Groene Hart de juridische documenten op waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd.

  Indien wordt besloten om de pensioenregeling in een andere onderneming (extern eigen beheer) onder te brengen dan verzorgen wij de juridische documenten inclusief een financieringsovereenkomst. Hierin worden de afspraken ten aanzien van de premiebetaling vastgelegd.

 • 5 - Nazorg

  Met de implementatie van de pensioenregeling houdt onze dienstverlening niet op! 

  We zijn uw aanspreekpunt bij vragen over pensioen in het algemeen, de pensioenregeling zelf en indien van toepassing de pensioenadministratie van de verzekeringsmaatschappij.

   Zowel bij intern als extern eigen beheer worden de jaarlijkse actuariële berekeningen en pensioenwaarderingen door Pensioendesk Groene Hart uitgevoerd. U ontvangt tevens jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Voor de DGA is dit niet verplicht, maar het geeft extra inzicht in de opgebouwde aanspraken én uw pensioenaanspraak op pensioendatum.

  Bij nieuwe wet- en regelgeving adviseren en ondersteunen wij u bij het doorvoeren van wijzigingen in de pensioenregeling.

  Periodiek controleren wij of pensioenregeling nog aansluit bij de ontwikkelingen binnen de onderneming, uw privésituatie, wensen en doelstellingen.

 • Maak hier gerust een afspraak met Pensioendesk Groene Hart

Ruime expertise op het gebied van DGA-pensioen

Ruime expertise op het gebied van DGA-pensioen

Pensioendesk Groene Hart heeft ruime expertise op het terrein van pensioen voor de DGA.

Onze dienstverlening omvat de volgende deelgebieden:

 • Vraagbaak voor (complexe) pensioenonderwerpen
 • Second opinion
 • Screenen dossier
 • Opstellen van (loon)stamrechtovereenkomsten
 • Opstellen van financieringsovereenkomsten
 • Financiële planning
 • DGA-pensioen actuariële berekeningen (fiscaal en commercieel)
 • Overleg bij probleemdossiers met de Belastingdienst
 • Advies bij opzetten of aanpassen pensioenregeling